Page:Sibu Congkan0294-酈道元-水經注-12-06.djvu/54

此页尚未校对


 舫過也案此下近刻有奇制作三字係衍文題其上云太康三年十一

 月初就功日用七萬五千人至四月末止此橋經破

 落復更脩補今無復文字陽渠水又東流逕漢廣野

 君酈食其廟南案穀水自閶闔門而南以下竝陽渠水原本及近刻獨此處及下逕亳殷

 忽兩稱陽渠後復稱穀水考其地相比次非有錯紊而稱名參差或後人臆改使然今姑仍之廟在

 北山上成公綏所謂偃師西山也山上舊基尚存廟

 宇東向案近刻作東面門有兩石人對倚北石人胷前銘云

 門亭長石人西有二石闕雖經頽毁猶高丈餘闕西

 卽廟故基也基前有碑文字剥缺不復可識子安仰