Page:Sibu Congkan0295-酈道元-水經注-12-07.djvu/132

此页尚未校对


 世又謂之中牟臺建安五年太祖營官渡袁紹保陽

 武紹連營稍前依沙堆為屯東西數十里公亦分營

 相禦合戰不利紹進臨官渡起土山地道以逼壘公

 亦起髙臺以捍之即中牟臺也今臺北土山猶在山

 之東悉紹舊營遺基竝存案基近刻訛作臺渠水又東逕田

 豐祠北袁本初慙不納其言害之時人嘉其誠謀無

 辜見戮故立祠于是用表袁氏覆滅之宜矣又東役

 水注之水出苑陵縣西隙候亭東世謂此亭為卻城

 非也蓋隙卻聲相近耳中平陂世名之埿泉也即古