Page:Sibu Congkan0295-酈道元-水經注-12-07.djvu/48

此页尚未校对


 故氏子南而稱君也初元五年為周承休邑地理志

 曰侯國也元帝置元始二年更曰鄭公王莽之嘉美

 也案美近刻訛作荑故汝渡有周公之名蓋藉邑以納稱世

 謂之黄城案世近刻訛作也水曰黄水皆非也其水又東南

 逕白茅臺東又南逕梁瞿鄉西世謂之期城非也按

 後漢書案近刻脫後字世祖自潁川往梁瞿鄉馮魴先詣行

 所即是邑也水積為陂世謂之黄陂東轉逕其城南

 東流右合汝水

又東南過潁川郟縣南案近刻脫過字