Page:Sibu Congkan0295-酈道元-水經注-12-07.djvu/70

此页尚未校对


 不恱託疾而去汝水又東南左會澺水水上承汝水

 别流于竒頟城東東南流為練溝逕召陵縣西案召近刻

 東南流注至上蔡西岡北為黄陵陂陂水東流

 刻脫水字于上蔡岡東為蔡塘又東逕平輿縣故城南為

 澺水縣舊沈國也有沈亭春秋定公四年蔡滅沈以

 沈子嘉歸後楚以為縣案近刻脫楚字史記曰秦將李信攻

 平輿敗之者也建武三十年世祖封銚統為候國本

 汝南郡治昔費長房為市吏見王壺公懸壺郡市長

 房從之因而自逺同入此壺𨼆淪仙路骨謝懐靈無