Page:Sibu Congkan0296-酈道元-水經注-12-08.djvu/15

此页尚未校对


 字伯靈案伯近刻訛作汨光和六年卒官故吏别駕從事史

 右北平無終年化中平二年造碑隂刊故吏姓名悉

 薊涿及上谷北平等人濄水東南逕層丘北丘阜獨

 秀巍然介立故壁壘所在也濄水又東南逕城父縣

 故城北案近刻脫北字沙水枝分注之水上承沙水于思善

 縣世謂之章水案章近刻作漳下同考章水又見渠水注内亦無水旁故有章

 頭之名也東北流逕城父縣故城西案近刻脫縣字側城東

 北流入于濄濄水又東逕下城父北郡國志曰山桑

 縣有下城父聚者也濄水又屈逕其聚東郎山西又