Page:Sibu Congkan0296-酈道元-水經注-12-08.djvu/164

此页尚未校对


 洙西南流逕瑕丘城北又西逕寧陽城南又西南入

 于洸水洸水又西南逕泰山郡乘丘縣故城東趙肅

 侯二十年韓將舉與齊魏戰于乘丘即此縣也漢武

 帝元朔五年封中山靖王子劉將夜為侯國也洸水

 又東南流注于洙洙水又南至髙平縣案近刻脱縣字南入

 于泗水西有茅鄉城東去高平三十里京相璠曰今

 髙平縣西三十里有故茅鄉城者也