Page:Sibu Congkan0296-酈道元-水經注-12-08.djvu/61

此页尚未校对


 軍之敗也睢水為之不流睢水又東南逕竹縣故城

 南地理志曰王莽之篤亭也李奇曰今竹邑縣也睢

 水又東與滭湖水合水上承甾丘縣之渒陂南北百

 餘里東西四十里東至朝解亭西屆彭城甾丘縣之

 故城東王莽更名之曰善丘矣其水自陂南系于睢

 水又東睢水南案近刻作睢水又東南八丈故溝水注之水上

 承蘄水而北㑹睢水又東逕符離縣故城北漢武帝

 元狩四年案近刻訛作元光四年封路博徳為侯國王莽之符

 合也睢水又東逕臨淮郡之取慮縣故城北案近刻脫又字