Page:Sibu Congkan0297-酈道元-水經注-12-09.djvu/109

此页尚未校对


 禾也建武二十八年案近刻訛作元年世祖封呉盱為侯國

 案盱近刻訛作財筑水又東流注于沔謂之筑口沔水又南

 逕髙亭山東山有靈焉士民奉之所請有驗沔水又

 東為漆灘案此七字原本及近刻竝訛作經新野郡山都縣與順陽

 筑陽分界于斯灘矣

又東過山都縣東北

 沔南有固城城側沔川即新野山都縣治也舊南陽

 之赤鄉矣秦以為縣漢髙后四年封衞將軍王恬啓

 為侯國沔北有和城即郡國志所謂武當縣之和城