Page:Sibu Congkan0297-酈道元-水經注-12-09.djvu/6

此页尚未校对


又南過陽都縣東入于沂

 沭水自陽都縣又南㑹武陽溝水水東出倉山山上

 有故城世謂之監官城非也即古有利城矣漢武帝

 元朔四年封城陽共王子劉釘為侯國也其城因山

 為基水導山下西北流謂之武陽溝又西至即丘縣

 注于沭沭水又南逕東海郡即丘縣故春秋之祝丘

 也桓公五年經書齊侯鄭伯如紀城祝丘左傳曰齊

 鄭朝紀欲襲之漢立為縣王莽更之曰就信也郡國

 志曰自東海分屬琅邪闞駰曰即祝魯之音案即近刻訛作