Page:Sibu Congkan0298-酈道元-水經注-12-10.djvu/10

此页尚未校对


 淮水出縣之東南北入大江案此水今亦名小淮河其水又北

 歴蜀由山又北左合旋溪北逕安吳縣東晉太康元

 年分宛陵立縣南有落星山山有懸水五十餘丈下

 為深潭潭水東北流左入旋溪而同注南江南江之

 北即宛陵縣界也案近刻脱南江二字南江又東逕寧國縣南

 案此九字原本及近刻竝訛作經太康元年分宛陵置南江又東

 逕故鄣縣南安吉縣北光和之末天下大亂此鄉保

 險守節案近刻脱鄉字漢朝嘉之中平二年分故鄣之南鄉

 以為安吉縣縣南有釣頭泉懸湧一仞乃流于川川