Page:Sibu Congkan0298-酈道元-水經注-12-10.djvu/84

此页尚未校对


又東至廣陵淮浦縣入于海

 應劭曰淮崖也案近刻訛作浦岸也蓋臨側淮瀆故受此名淮

 水逕縣故城東案逕近刻訛作出王莽更名之曰淮敬淮水

 于縣枝分北爲游水歴朐縣與沭合又逕朐山西

 近刻訛作匡山側有朐縣故城秦始皇三十五年于朐縣

 立石海上以爲秦之東門崔琰述初賦曰倚髙艫以

 周眄兮觀秦門之將將者也東北海中有大洲謂之

 郁洲山海經所謂郁山在海中者也言是山自蒼梧

 徙此云山上猶有南方草木今郁州治故崔季珪之