Page:Sibu Congkan0298-酈道元-水經注-12-10.djvu/85

此页尚未校对


 敘述初賦言郁洲者故蒼梧之山也心恱而怪之聞

 其上有僊士石室也乃往觀焉案近刻脫焉字見一道人獨

 處休休然不談不對顧非已及也即其賦所云吾夕

 濟于郁洲者也游水又北逕東海利成縣故城東

 近刻訛作城東上衍之字故利鄉也漢武帝元朔四年封城陽共

 王子嬰為侯國王莽更之曰流泉游水又北歴羽山

 西地理志曰羽山在祝其縣東南尚書曰堯疇咨四

 岳得舜案疇咨近刻訛作時曰進十六族殛鯀于羽山是為檮

 杌與驩兜三苗共工同其罪故世謂之四凶鯀既死