Page:Sibu Congkan0299-酈道元-水經注-12-11.djvu/15

此页尚未校对


 盛歲壞民苦治功後太守李嚴鑿天社山案近刻訛作大社山

 尋江通道此橋遂廢縣有赤水下注江建安二十九

 年有黄龍見此水九日方去此縣藉江為大堰開六

 水門用灌郡下北山昔者王喬所升之山也江水又

 與文井江會李冰所導也自莋道與濛溪分水至蜀

 郡臨邛縣與布僕水合水岀徼外成都西沈黎郡漢

 武元封四年以蜀都西部邛莋邛案此十四字舛誤不可通當作漢武

 元鼎六年以蜀郡西部莋都置漢書武帝本紀可證不得繫之元封四年也又越巂郡治邛都沈黎郡

 治莋都不得兼言邛莋明矣莋都即旄牛縣亦曰旄牛道天漢四年罷沈黎郡置都尉仍治旄牛其縣隸