Page:Sibu Congkan0299-酈道元-水經注-12-11.djvu/28

此页尚未校对


又東過符縣北邪東南鰼部水從符關東北注之

 縣故巴夷之地也漢武帝建元六年案建元近刻訛作建初

 唐䝉為中郎將從萬人岀巴符關者也案此下近刻衍漢武二字

 元鼎二年立王莽之符信矣縣治安樂水㑹水源南

 通寧州平夷郡鼈縣北逕安樂縣界之東案近刻脱樂字

 逕符縣下北入江縣長趙祉遣吏先尼和案先近刻訛作光

 以永建元年十二月案近刻訛作十一月詣巴郡没死成湍灘

 案湍近刻訛作濡子賢求喪不得女絡年二十五歲有二子

 五歲以還至二年二月十五日尚不得喪絡乃乘小