Page:Sibu Congkan0299-酈道元-水經注-12-11.djvu/30

此页尚未校对


 里故屬巴渠案近刻脱渠字西南流歴巴中逕巴郡故城南

 李嚴所築大城北西南入江庾仲雍所謂江州縣對

 二水口右則涪内水左則蜀外水即是水也江州縣

 故巴子之都也春秋桓公九年巴子使韓服告楚請

 與鄧好是也及七國稱王巴亦王焉秦惠王遣張儀

 等救苴侯于巴儀貪巴苴之富因執其王以歸而置

 巴郡焉案此下近刻衍巴字治江州漢獻帝初平元年分巴為

 三郡于江州則永寧郡治也至建安六年劉璋納蹇

 允之訟復為巴郡以嚴顔為守顔見先主入蜀歎曰