Page:Sibu Congkan0299-酈道元-水經注-12-11.djvu/74

此页尚未校对


 水無泉源上承散水合承大溪南流注江江溪之㑹

 有靈溪戍背阿面江西帶靈溪故戍得其名矣江水

 東得馬牧口案此七字原本及近刻竝訛作經江水㫁洲通㑹江水

 又東逕江陵縣故城南案此十一字原本及近刻竝訛作經禹貢荆及

 衡陽惟荆州蓋即荆山之稱而制州名矣故楚也子

 革曰我先君僻處荆山以供王事遂遷紀郢今城楚

 船官地也春秋之渚宫矣秦昭襄王二十九年使白

 起拔鄢郢以漢南地而置南郡焉周書曰南國名也

 南氏有二臣力鈞勢敵競進爭權君弗能制南氏用