Page:Sibu Congkan0299-酈道元-水經注-12-11.djvu/8

此页尚未校对


 門張和所殺江水又逕臨邛縣王莽之監邛也縣有

 火井鹽水昏夜之時光興上照江水又逕江原縣

 近刻訛作鄉王莽更名邛原也𨞪江水岀焉江水又東北

 逕郫縣下縣民有姚精者為叛夷所殺掠其二女二

 女見夢其兄當以明日自沈江中喪後日當至可伺

 候之果如所夢得二女之尸于水郡縣表異焉江水

 又東逕成都縣縣以漢武帝元鼎二年立縣有二江

 雙流郡下故揚子雲蜀都賦曰兩江珥其前者也風

 俗通曰秦昭王使李冰為蜀守開成都兩江溉田萬