Page:Sibu Congkan0299-酈道元-水經注-12-11.djvu/93

此页尚未校对


 古翼際山也案古近刻訛作右地説曰漢與江合于衡北

 翼際山旁者也山上有呉江夏太守陸渙所治城蓋

 取二水之名地理志曰夏水過郡入江故曰江夏也

 案近刻脱故曰江三字舊治安陸漢高帝六年置呉乃徙此城

 中有晉征南將軍荆州刺史胡奮碑又有平南將軍

 王世將刻石記征杜曽事有劉琦墓及廟也山左即

 沔水口矣沔左有卻月城案此下近刻衍然字亦曰偃月壘戴

 監軍築故曲陵縣也後乃沙羨縣治昔魏將黄祖所

 守遣董襲凌統攻而擒之案凌原本及近刻竝訛作陸今據三國志改正