Page:Sibu Congkan0300-酈道元-水經注-12-12.djvu/120

此页尚未校对


 侯訢之邑也王莽更名聲鄉矣洣水又屈而過其縣

 西北流注也地理志謂之泥水者也

又西北過攸縣南

 攸水出東南安成郡安復縣封侯山西北流逕其縣

 北縣北帶攸溪蓋卽溪以名縣也漢武帝元朔四年

 封長沙定王子則爲攸輿侯卽地理志所謂攸縣者

 也攸水又西南流入荼陵縣入于洣水也

又西北過隂山縣南

 縣本陽山縣也縣東北猶有陽山故城卽長沙孝王