Page:Sibu Congkan0300-酈道元-水經注-12-12.djvu/137

此页尚未校对


 更名宜生謂之上繚水又謂之海昬江分爲二水縣

 東津上有亭爲濟渡之要其水東北逕昌邑城案近刻脫

 而東出豫章大江謂之慨口昔漢昌邑王之封海

 昬也每乘流東望輒憤慨而還世因名焉其一水枝

 分别注入于循水也

又北過彭澤縣西

 循水出艾縣西案循水漢志作脩水近刻西訛作而東北逕豫寜縣

 下近刻衍章字故西安也晉太康元年更從今名循水又東

 北逕永循縣漢靈帝中平二年立循水又東北注贛