Page:Sibu Congkan0300-酈道元-水經注-12-12.djvu/158

此页尚未校对


 之卽爛故野人呼龜曰元緒其水飛湍北注至縣南

 門入穀水穀水又東定陽溪水注之水上承信安縣

 之蘇姥布縣本新安縣晉武帝太康三年改曰信安

 水懸百餘丈瀨勢飛注狀如瀑布瀨邊有石如牀

 刻訛作有如石牀牀上有石牒長三尺許有似雜采帖也東

 陽記云信安縣有懸室坂晉中朝時有民王質伐木

 至石室中見童子四人彈琴而歌質因留倚柯聽之

 童子以一物如棗核與質質含之便不復饑俄頃童

 子曰其歸承聲而去斧柯漼然爛盡旣歸質去家已