Page:Sibu Congkan0300-酈道元-水經注-12-12.djvu/34

此页尚未校对


 漑田數千頃又東南流注于澧水澧水又東澹水出

 焉澧水又南逕故郡城東東轉逕作唐縣南澧水又

 東逕南安縣南案南安近刻訛作安南太康元年分孱陵立

 澹水注之水上承澧水于作唐縣東逕其縣北又東

 注于澧謂之澹口王仲宣贈士孫文始詩曰案近刻脱士字

 悠悠澹澧者也澧水又東與赤沙湖水㑹湖水北通

 江而南注澧謂之沙口案沙口近刻訛作決口澧水又東南注

 于沅水曰澧口蓋其枝瀆耳離騷曰沅有芷兮澧有

 蘭