Page:Sibu Congkan0314-楊倞-荀子-6-3.djvu/113

此页尚未校对


之將趙孝成王晉大夫趙夙之後簡子十世孫或曰劉向叙云孫卿至趙與孫臏議兵趙孝成王前臨武君即孫臏也今桉史

記年表齊宣王二年孫臏爲軍師則敗魏於馬陵至趙孝成王元年已七十餘年年代相逺疑臨武君非此孫臏也

曰請問兵要臨武君對曰上得天時若順太歳反孤

虚之類也下得地利若右背山陵前左水澤之比也觀敵之變動

後之發先之至此用兵之要術也孫卿子

曰不然臣所聞古之道凡用兵攻戰之本

在乎壹民弓矢不調則羿不能以中微六

馬不和則造父不能以致逺士民不親附