Page:Sibu Congkan0318-孔鮒-孔叢子-2-1.djvu/11

此页尚未校对


魯不堪其讀凢百購求以損益𥙷竄近始

完集然有語或淺固弗極於道疑後人増益

乃悉誅去義例䌓猥随亦刪定因念彼鬼

尉繚庚桑靈真浮夸汪洋之說尚且命氏于

世矧是書所載皆先聖之言三代之術六藝

之要在焉非諸子之流也又可泯而不稱耶

故敢具所以然注而示諸學者云嘉祐三年

戊戍𡻕二月日提㸃廣南西路諸州軍刑獄