Page:Sibu Congkan0336-荀悅-申鑒-1-1.djvu/54

此页尚未校对


其後諸州復置監察御史文帝十三年以御史不奉法下失其職乃遣丞相史出刺并督

察監御史武帝元封元年御史止不復監至五年乃置部刺史掌奉詔六條察州凡十二

州焉居部九嵗舉為守相成帝綏和元年為刺史位下大夫而臨二千石輕重不相凖

乃更為州牧秩真二千石位次九卿建平二年復為刺史元壽二年復為牧建武十八年

復為刺史十二人各主一外州舊以八月廵行所部録囚徒考殿最初嵗盡詣京師奏事

中興但因計吏不復自詣京師雖父母之䘮不得去職或謂州府為外臺靈帝中平五年

改刺史惟置牧是時天下方亂多自九卿出領州牧州牧之任自此重矣曰時制

而已三制隨時所定曰天下不既定其牧乎曰古諸

侯建家國世位權柄存焉於是置諸侯之賢