Page:Sibu Congkan0336-荀悅-申鑒-1-1.djvu/74

此页尚未校对


初平元年春正月山東川郡起兵以討董卓辛亥大赦天下二年春正月辛丑大赦

天下三年春正月丁丑大赦天下五月下酉大赦天下卓誅部將李催等六月䧟長安己

未大赦天下四年春丁卯大赦天下興平元年春正月辛酉大赦天下二年春正月癸丑

大赦天下建安元年春正月癸酉郊祀上帝於安邑大赦天下丁丑郊祀上帝大赦天下

初平至此凡七年而大赦者十可謂數甚故悅以此規之曰絶之乎曰權

曰冝弗之絶也既曰權冝著非常典此一首所謂禁數赦令也

尚主之制非古也釐降二女陶唐之典堯典曰嫠

降二女於媯汭嬪於虞歸妹元吉帝乙之訓易泰九五曰帝乙歸

妹以祉元吉王姬歸齊宗周之禮詩序曰雖則王姬亦下嫁于諸