Page:Sibu Congkan0338-王通-文中子中説-1-1.djvu/173

此页尚未校对


時穆公春秋五十二矣奏事曰大安四載微臣始生

蓋宋大明二年也旣北遊河東人莫之知惟盧陽烏

深竒之曰王佐才也太和八年徴爲祕書郎遷給事

黃門侍郎以謂孝文有康世之意而經制不立從容

閑宴多所奏議帝虚心納之遷都雒邑進用王肅由

穆公之潜䇿也又薦𨵿子明帝亦敬服謂穆公曰嘉

謀長䇿勿慮不行朕南征還日當共論道以究治體

穆公與㓪欣然相賀曰千載一時也俄帝崩穆公歸

洛踰年而薨㓪遂不仕同州府君師之受春秋及易

共隠臨汾山景明四年同州府君服闋援琴切切然

有憂時之思子明聞之曰何聲之悲乎府君曰彦誠