Page:Sibu Congkan0338-王通-文中子中説-1-1.djvu/77

此页尚未校对


事亦可諌文中子曰晉而下何其紛紛多主也紛不一姓吾視

惠懷傷之惠帝政由賈后爲趙王倫所篡懷帝𮐃塵於平陽爲劉聦所害捨三國將安取

志乎三囯各有平天下之志此又明續書有志三國何其孜孜多虞乎雖有志而

吾視桓靈傷之桓帝諱志梁兾執政𫞐傾天下霊帝諱宏黄巾賊起董卓作乱捨兩

漢將安取制乎七制之主可以垂法此又明續書有制也子謂太和之政近雅

太和後魏孝文帝年號也都洛陽文物始備故曰近雅一明中國之有法中囯乆无定主孝文立二

十餘年造明堂祀圎丘置聀制定律令㪯兵百万伐江南其後宣武孝明皆能修太和之政是中囯之去也惜也不

得行穆公之道穆公虬子之祖自江南来奔太和八年始仕焉虬薦王粛及関㓪未幾孝文崩虬亦卒惜

其道未及行也程元曰三教何如儒老子曰政惡多門乆矣

一則政多門曰廢之何如子曰非爾所及也聖賢出則異端自去非遽能廢也

真君建德之事適足推波助瀾縱風止燎爾真君後魏太武