Page:Sibu Congkan0400-焦贛-焦氏易林-16-05.djvu/124

此页尚未校对


  髙陽氏才子八人厖降庭堅其二

  子也庭堅即臯陶字英六春秋時

  二小國見春秋魯文公十八年

  當作英

大過

 黄離白日招我四國元首昭明民頼

 其福

  易離卦六二曰黄離元吉書曰元