Page:Sibu Congkan0403-焦贛-焦氏易林-16-08.djvu/28

此页尚未校对


  按春秋魯成公十年六月晋侯疾

  欲麥使甸人獻麥饋人為之將食

  張如厠䧟而卒凌當作麥

 鰥寡孤獨禄命苦薄入宫無妻武子

 哀悲

  按春秋魯襄公二十五年崔武子

  欲娶棠姜筮之其繇曰入其宫不