Page:Sibu Congkan0403-焦贛-焦氏易林-16-08.djvu/33

此页尚未校对


  按春秋魯僖公五年日南至公登

  觀䑓以望雲氣周正月今十一月

  冬至之日日南極是也

 火中仲夏鴻鴈來舎體重難移未能

 髙舞君子顯名不失其譽

  書堯典日永星火以正仲夏火謂

  大火夏至昬之中星也