Page:Sibu Congkan0407-焦贛-焦氏易林-16-12.djvu/120

此页尚未校对


  春秋魯僖公六年楚子圍許許男

  面縛衘璧侵齊伐陳未詳

 百足俱行相輔爲強三聖翼事王室

 寵光

  三聖堯舜禹也

 本根不固華葉落去更爲孤