Page:Sibu Congkan0409-焦贛-焦氏易林-16-14.djvu/141

此页尚未校对


 䘮亡

  子當作午按春秋魯哀公十四年

  五月甲午齊陳恒作難簡公亡

 三足無頭弗知所之心狂精傷莫使

 爲明不見月光

  無註

中孚