Page:Sibu Congkan0409-焦贛-焦氏易林-16-14.djvu/74

此页尚未校对


 仲友

  無註

 東山臯洛畔逆不服興師征討恭子

 敗覆

  按春秋魯閔公二年晋侯使太子

  申生伐東山臯落氏僖公二年𮪜

  SKchar譛申生十二月戊申縊于新城