Page:Sibu Congkan0449-魏徵-羣書治要-16-07.djvu/108

此页尚未校对


雷同負臣子之義今耳目無所聞見伏待死命

遂閉口不言諸尚書不知所爲乃共劾奏暉帝

意解寢其事

袁安字邵公汝南人也爲司徒時和帝幼弱太

后臨朝安以天子幼弱外戚擅權每朝會進見

及與公卿言國家事未嘗不噫鳴流涕自天子

及大臣皆倚賴之章和四年薨朝廷痛惜焉後

數月竇氏敗帝始親萬機追思前議者邪正之

節乃除安子賞爲郞