Page:Sibu Congkan0449-魏徵-羣書治要-16-07.djvu/98

此页尚未校对


數爲民患常募設檻穽而猶多傷害均到下記

屬縣曰夫虎豹在山黿鼉在水各有所託且江

淮之有猛獸猶北土之有雞豚也今爲人患咎

在殘吏而勞勤張捕非憂䘏之本也其務退姧

貪思進忠善可一去檻穽除削課制其後傳言

虎相與東游渡江中元元年山陽楚沛多蝗其

飛至九江界者輙東西散去由是名稱遠近浚

遒縣有唐后二山民共祠之衆巫遂取百姓男

女以爲山嫗歲歲改易旣而不敢嫁娶前後守