Page:Sibu Congkan0451-魏徵-羣書治要-16-09.djvu/114

此页尚未校对


叢細謹拜表以賀

簡文皇帝諱昱字道萬元帝少子也咸安二年

詔曰夫敦本息末抑絕華競開忠信公坥之門

塞浮僞阿私之路詢名撿實致之以道使淸濁

異流能否殊貫官無粃政士無謗讟不有懲勸

則德禮焉施且強㓂未殄勞役未息每念民疲

力單則中夜忘𥨊若不弘政以求民瘼簡除遊

煩以存儉約將何以紓之耶今自非軍國戎祀

之要其華飾煩費之用可除者皆除之宜省者