Page:Sibu Congkan0459-馬總-意林-2-1.djvu/13

此页尚未校对


林究子史大略者蓋四人意矣予扁舟塗水留滯廬陵

扶風爲余語其本尚且日編錄所取先務于經濟次存

作者之意罔失篇目如面古人予懿馬氏之作文約趣

深可謂懷袖百家掌握千卷之子用心也遠乎哉旌其

可美述于篇首俾傳好事貞元丁卯歲夏之晦文廢瞍


河東柳伯存重述