Page:Sibu Congkan0463-劉義慶-世説新語-3-2.djvu/199

此页尚未校对


魏武嘗過曹娥碑下楊脩從碑背上見題作黄絹幼

婦外孫䪡臼八字魏武謂脩曰解不荅曰解魏武曰

卿未可言待我思之行三十里魏武乃曰吾巳得令

脩别記所知脩曰黄絹色𢇁也於字爲絶幼婦少女

也於字爲妙外孫女子也於字爲好䪡臼受辛也於

字爲辭所謂絶妙好辭也魏武亦記之與脩同乃歎

曰我才不及卿乃覺三十里會稽典錄曰孝女曹娥者上虞人父盱能撫節

按歌婆娑樂神漢安二年迎伍君神泝濤而上為水所淹不得其尸娥年十四號慕思盱乃投𤓰于江存

其父尸曰父在此𤓰當沈旬有七日𤓰偶沈遂自投於江而死縣長度尚悲憐其義爲之攺葬命其弟子

邯鄲子禮爲之作碑按曹娥碑在㑹稽中而魏武楊修未嘗過江也異苑曰陳留蔡邕避難過吳讀碑父