Page:Sibu Congkan0471-段成式-唐段少卿酉陽雜俎-4-4.djvu/121

此页尚未校对


印香餘東林賓客西澗圖書簷外垂青豆經中發白蕖

縱辯宗因衮衮忘言理事一作事理如如柯古泉臺定將入

流否隣笛足疑青梵餘柯古新續

語徵釋門中僻事 麋 字 莎燈 華綿 𧰼薦

集鬘地効殿林柯古夜續不竟

常樂坊趙景公寺隋開皇三年置本曰弘善寺十八年

改焉南中三門裏東壁上呉道玄白畫地獄變筆力勁

怒變狀隂怪覩之不覺毛戴呉畫中得意處

三階院西廊下范長夀畫西方變及十六對事寶池池尤

妙絶諦視之覺水入深壁院門上白畫樹石頗似閻立