Page:Sibu Congkan0471-段成式-唐段少卿酉陽雜俎-4-4.djvu/145

此页尚未校对


因添挽河力爲滅射天狂柯古絶藝却南牧英聲來鬼

方麗龜何足敵殪豕未爲長善繼龍臂勝猿臂星芒起

箭芒虛誇絶高鳥垂拱議明堂柯古䨇䯞一  作䨇弧

崇義坊招福寺 本曰正覺國初毁之以其地立第賜

諸王睿宗在藩居之乾封二年移長寧公主佛堂於此

重建此寺寺内舊有池下永樂東街數方土填之今地

底下樹根多露長安二年内出等身金銅像一鋪并九

部樂南北兩門額上與岐薛二王親送至寺綵乗象輿

羽衞四合街中餘香數日不歇景龍二年又賜真容坐

像詔寺中别建聖容院是玄宗在春宫真容也先天二