Page:Sibu Congkan0477-釋道宣-廣弘明集-12-01.djvu/117

此页尚未校对


人皆得其術泰常八年十月有牧土上師李普文來

嵩嶽云老君之玄孫也昔居代郡桑乾漢武帝時得

道爲牧土宮主領治三十六土人鬼之政地方十八

萬里其中爲方萬里者有三百六十方遣弟子云嵩

嶽所統廣漢方萬里以授謙之作誥録圖六十卷

眞經付汝輔佐北方泰平眞君出天宮靜輪之法能

興造克就則超登眞仙矣又云地上生民末劫垂及

行教甚難男女立壇宇朝夕禮拜又云兩儀之間

有三十六天天别三十六宫宫有一主其赤松王喬

韓終張安世劉根張陵近世仙者竝爲翼從命謙之