Page:Sibu Congkan0477-釋道宣-廣弘明集-12-01.djvu/65

此页尚未校对


道家諸記皆西昇崑丘而上天矣以事詳之並從於

佛國也故伯益述山海申毒之國偎人而愛人郭璞

博古者曰申毒即天竺也浮屠所興今聞之説曰地

殷土中物壤琛麗民博仁智俗高理學立德厚生何

負諸夏古稱愛人之國世挺賢聖之人豈虗搆哉

  漢顯宗開佛化法本内傳未詳作者

傳云明帝永平十三年上夢神人金身丈六項有日

光寤巳問諸臣下傅毅對詔有佛出於天竺乃遣使

往求備獲經像及僧二人帝乃爲立佛寺畵壁千乘

萬𮪍驍塔三帀又於南宫淸涼臺及高陽門上顯節