Page:Sibu Congkan0477-釋道宣-廣弘明集-12-01.djvu/66

此页尚未校对


陵所圖佛立像并四十二章經緘於蘭臺石室廣如

前集牟子所顯傳云時有沙門迦攝摩騰竺法蘭位

行難測志存開化蔡愔使達請騰東行不守區域隨

至雒陽曉喻物情崇明信本帝問騰曰法王出世何

以化不及此荅曰迦毗羅衛國者三千大千世界百

億日月之中心也三世諸佛皆在彼生乃至天龍鬼

神有願行者皆生於彼受佛正化咸得悟道餘處衆

生無縁感佛佛不往也佛雖不往光明及處或五百

年或一千年或二千年外皆有聖人傳佛聲敎而化

導之廣説敎義文廣故畧也傳云永平十四年正月