Page:Sibu Congkan0477-釋道宣-廣弘明集-12-01.djvu/79

此页尚未校对


  元魏孝明召釋道門人論前後出魏

正光元年明帝加朝服大赦天下召佛道二宗門人

殿前齋訖侍中劉騰宣敇請法師等與道士論議以

釋弟子疑網時淸通觀道士姜斌與融覺寺僧曇謨

最對論帝曰佛與老子同時不斌曰老子西入化胡

佛時以充侍者明是同時最曰何以知之斌曰案者

子開天經是以得知最曰老子當周何王幾年而生

周何王幾年西入斌曰當周定王即位三年乙卯之

嵗於楚國陳郡苦縣厲鄉曲仁里九月十四日夜子

時生至周簡王四年丁丑嵗事周爲守藏吏簡王士