Page:Sibu Congkan0478-釋道宣-廣弘明集-12-02.djvu/106

此页尚未校对


為師奉闇君荒主豈待夏殷固諡法之司魏周滅法

之主俱為武者不亦宜乎餘有除毁相狀感於苦報

如别具述

宋世祖孝武皇帝沙汰僧徒并致政事帝姓劉氏諱

駿文帝之第三子也為父討逆斬兄邵於南郊并子

三十一人自立改元孝建二年誅叔義宣大明二年

誅王僧達父子有羌人高闍反事及沙門曇標下詔

曰佛法訛替沙門混雜未足扶濟鴻教而專成逋藪

加以姦心頻發凶狀屢聞敗道亂俗人神交忿可付

所在精加沙汰後有違犯嚴其誅坐遂設諸條禁自