Page:Sibu Congkan0479-釋道宣-廣弘明集-12-03.djvu/2

此页尚未校对


廣弘明集卷第八

         唐 釋 道 宣 撰

  敘元魏太武廢佛法事

帝諱燾以明元帝泰常八年即位時年八嵗尚在幼

沖資政所由唯恃台輔時司徒崔浩尤不信佛帝訪

國事每以為懐言佛法虛誕為俗費害黄老仙道可

以存心浩既雅信仙道授帝老經隨言信用曽無思

擇即立道壇四追方士當時佛法隆盛浩内嫉之常

求瑕釁㑹葢吳反於杏城關中騷動帝乃西伐時浩

從焉既至長安有沙門種麥於寺中御騶牧馬帝入