Page:Sibu Congkan0480-釋道宣-廣弘明集-12-04.djvu/81

此页尚未校对


恒作妖邪故漢順帝中平元年鉅鹿人張角自稱黄

天部師有三十六將皆著黄布巾逺與張魯相應衆

至十萬焚燒鄴城漢遣何南尹何進將兵討滅又晉

武帝咸寧二年為道士陳瑞以左道惑衆自號天師

徒附數千積有嵗月為益州刺史王濬誅滅又晉文

太和元年彭城道士盧𢙀自號大道祭酒以邪術

惑衆聚合徒黨向晨攻廣漢門云迎海西公殿中桓

秘等覺知與戰尋並誅斬又梁武帝大同五年道士

𡊮旍妖言惑衆行禁歩崗官軍收掩尋被戮滅至隋

開皇十年綿州昌隆縣道士蒲童與左童二人在崩