Page:Sibu Congkan0481-釋道宣-廣弘明集-12-05.djvu/110

此页尚未校对


荆州大明寺檀優填王像者梁武帝以天監元年

見檀像入國乃詔募得八十人往天竺至天監十年

方還及帝崩元帝於江陵即位遣迎至荆都後静陵

側立寺因以安之

揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)州長干寺阿育王像者東晉咸和中丹陽尹髙悝

見張侯浦有光使人尋之得一金像無光趺載像至

長干巷口牛不復行因縱之乃徑𧼈長干寺後數年

東海人於海獲銅趺浮水上因送像所果同後四十

年南海獲銅光於海下乃送像所宛然符合自晉宋

齊梁陳隋唐七代無不入内供養光瑞如别今在京