Page:Sibu Congkan0482-釋道宣-廣弘明集-12-06.djvu/20

此页尚未校对


有六萬齊之永明六年六月三日蓋木運將啓之令

辰上帝歩天之嘉日乃抗崇表於蒼雲植重扃於玄

壤仰願宸居納祐福履攸歸八神擎室萬祇翼體寳

祚隆邈比固須彌靈筭遐永齊軌常住諸聖延祥挹

天和於少極藩王碩茂播宗英於梁楚羣后流克讓

之風庶民垂可封之徳含生愷樂物不夭性嘉榖年

登餘糧栖畆夷荒由附邊城解柝家僃十善人懷六

度魔衆稽顙外道屈膝抽薪止火折劒摧鋒拯幽酸

於無擇陟神化於有頂三界五道咸同斯願刋石重

壤式昭厥心